"> Публика Народног позоришта у Београду | Завод за проучавање културног развитка

Публика Народног позоришта у Београду

Аутор: мр Слободан Мрђа
Асистент: Јелена Костић

Предмет истраживања је анализа структуре публике Народног позоришта у Београду. Ради се о социолошком истраживању позоришне публике тј. једно од истраживања посебних публика или посебних друштвених група са циљем да се у том оквиру открију посебне публике. С обзиром на то да су оваква истраживања у Србији била релативно ретка, првенствено нас је занимало да утврдимо све релевантне карактеристике (демографске и социјалне) публике Народног позоришта у Београду.
У првом реду, желели смо да утврдимо учесталост доласка на драмске, балетске и оперске представе и на основу тога извршимо категоризацију публике Народног позоришта у Београду. Такође, занимало нас је који фактори највише утичу на учесталост доласка у Народно позориште у Београду, у намери да покушамо издвојити доминантан фактор или систем сродних фактора. С друге стране, занимао нас је и однос публике према самом позоришту у домену репертоара, времена почетка представа, начину информисања о раду позоришта, цени улазница али и начину избора представе.

Значај истраживања

Истраживање публике Народног позоришта у Београду, у свим његовим аспектима, може нас упутити на решавање неких питања о будућности и развоју Народног позоришта у Београду уопште. У ситуацији недостатка истраживања ове врсте, овако постављен пројектни задатак и његово научно извођење може да допринесе бољем сагледавању положаја и перспективе Народног позоришта у Београду у нашој културној и друштвеној стварности.

Циљеви истраживања

Основни истраживачки циљ састоји се у: (1) дескрипцији свих релевантних карактеристика публике Народног позоришта у Београду, (2) испитивању учесталости посета драмским, балетским и оперским представама Народног позоришта у Београду, (3) категоризацији драмске, балетске и оперске публике, (4) утврђивању фактора који највише утичу на учесталост одласка у Народно позориште у Београду, уз покушај изоловања доминантног фактора или система фактора, (5) испитивању односа публике према позоришту кроз ставове о раду позоришта у домену репертоара, времена почетка представа, начина информисања о раду позоришта, цени улазница итд, и (6) утврђивању начина избора представе из репертоара позоришта.
Основни практично-акциони циљ истраживања је: (1) дефинисање мера (препорука) које би требало да допринесу повећању броја публике Народног позоришта у Београду, (2) дефинисање активности за успостављање двосмерне комуникације између позоришта и публике и (3) утврђивање индикатора који ће моћи бити искоришћени за реалније сагледавање положаја и перспективе Народног позоришта у Београду.

Методе и технике истраживања

Проблем, предмет и циљеви истраживања захтевали су примену одговарајућих метода и техника истраживања. У истраживању су коришћене две основне методе: метода анализе и метода испитивања.
У оквиру метода анализе коришћена је метода анализе садржаја докумената, техником директне квантитативне (статистичке) анализе садржаја докумената и метода структуралне анализе техником класичне квалитативне анализе садржаја докумената.
У оквиру метода испитивања коришћен је облик испитивања са техником анкете, и то писмене анкете са формализованим (стандардизованим) писменим упитником.

Узорак

С обзиром на то да смо пре формирања узорка само делимично познавали обележја основног скупа из кога извлачимо узорак, уз податке о укупном броју представа и гледалаца по сценама и дирекцијама Народног позоришта у Београду, логичан избор у оваквој ситуацији био је једноставни случајни узорак. Након анализе података о броју драмске, оперске и балетске публике Народног позоришта у Београду у прошлој сезони, одређен је узорак величине 600 испитаника – 300 драмска публика (по 150 испитаника на Великој сцени и сцени „Раша Плаовић“), 150 балетска публика и 150 оперска публика.

Ток и услови истраживања

Испитивање је спроведено у периоду од 15. априла до 15. јуна 2010. године. Анкетирање су обавили сарадници из Народног позоришта у Београду, из сектора општих послова. Према извештајима сарадника већина испитаника показала је просечну заинтересованост за садржај упитника и велика већина је одговорила на сва питања из упитника, тако да се прикупљени подаци могу сматрати релевантним за анализу

Преузмите: Публика Народног позоришта у Београду