"> Празни простори Србије | Завод за проучавање културног развитка

Празни простори Србије

Ауторка и координаторка пројекта: мр Тамара Јовановић

Пројекат „Празни простори Србије“ реализује се у оквиру Завода за проучавање културног развитка, а бави се феноменом постојања празних, односно „испражњених“ простора на територији Србије, као и могућностима њихове трансформације у комплексе различитих намена, а пре свега у мултимедијалне уметничке и научно-истраживачке центре.

Поред објеката индустријског наслеђа, од којих су поједини ван функције по десет и више година, пројекат истражује и друге просторе који су изгубили првобитну намену: објекте културно-историјског наслеђа, војне, пословне и друге објекте, као и „празна“ подручја – напуштена села, делове градова, некадашња индустријска подручја итд.
Једно од полазишта истраживања је и проблем „недостатка“ простора за деловање уметничких и научних институција, група и појединаца активних у овим областима, а који би се могао решити управо „попуњавањем“ појединих „празних“ простора обухваћених истраживањем.
Креирање прве свеобухватне базе података о празним просторима на територији Србије у виду интернет платформе, поставља се као један од основних циљева пројекта. Поред тога што у потпуности одговара савременим трендовима комуникације у смислу доступности и преношења информација, овај вид презентације омогућио би и редовно ажурирање базе података, неопходно с обзиром на карактер пројекта (променљивост стања и статуса истраживаних објеката). У овако креирану презентацију могли би бити укључени и подаци о објектима са измењеном функцијом, трансформисаним у уметничке и друге центре, као и о досадашњим иницијативама и пројектима који се баве истом, или сличном тематиком.
Осим на овај начин, резултати пројекта могли би се презентовати и издавањем периодичних публикација и CD/DVD издања о пројекту.

Интернет платформа, предавања, радионице и презентације, омогућили би да припадници локалних заједница и сами учествују у пројекту давањем сугестија и предлога о могућој трансформацији истражених простора. Поред тога што би оваква база података била од користи за уметнике, институције културе, научно-истраживачке институције итд., шири друштвени значај пројекта огледао би се у могућности креирања стратегије о овим објектима и подручјима на нивоу државе и локалних заједница, а у циљу њиховог активирања и поновног коришћења

Реализација пројекта

С обзиром на обим и сложеност истраживања предвиђено је да се пројекат реализује у неколико етапа.
У току је реализација прве фазе пројекта, а односи се на истраживање територије Београда, главног града и административног, привредног и културног центра државе.

Прва фаза пројекта – Територија Београда

Временски оквир. Јун-октобар 2009

Просторни оквир. Подручје 17 београдских општина (Барајево, Чукарица, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Савски венац, Сопот, Стари град, Сурчин, Вождовац, Врачар, Земун, Звездара).

Реализација прве фазе пројекта

I. Прикупљање документације (увид у резултате досадашњих истраживања; коришћење одговарајуће литературе, библиотечке, архивске и катастарске грађе, као и базе података на интернету; сарадња са надлежним државним, градским и општинским институцијама; теренско истраживање уз прикупљање фото и видео документације и додатних података о објектима).
II. Систематизација документације и креирање базе података о истраженим просторима – креирање „личне карте“ сваког објекта и мапе истражених објеката.
III. Презентација резултата прве фазе истраживања.

Предвиђено је да се метод примењен у првој фази пројекта, користи и у наредним фазама истраживања, које би обухватило остале регионе Србије. Посебна пажња била би посвећена специфичностима различитих средина (већих градова, мањих места, сеоских подручја). С обзиром на постојање великог броја „празних“ простора на територији Србије, предвиђено је да истраживањем у почетку буду обухваћени најрепрезентативнији простори, односно простори који по својим карактеристикама највише одговарају основној оријентацији пројекта. Ширење базе података одвијало би се паралелно са даљим развојем истраживања и постепеним укључивањем различитих друштвених структура у решавање конкретног проблема, што и јесте један од основних циљева пројекта.

Преузмите: Празни простори Србије