"> Службене информације | Завод за проучавање културног развитка

Службене информације

СТАТУС ЗАВОДА

Завод за проучавање културног развитка основан је 20. априла 1967. године ЗАКОНОМ О ЗАВОДУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА („Сл. гласник С.Р.Србије“ бр. 18/67) као установа у области културе.
Оснивачка права врши и обезбеђује Влада Републике Србије у складу са законом и другим прописима. Дан Завода је 20. април.

Регистрација у Привредном суду у Београду од 16. јуна 1967. године
Потврда о регистрацији код Републичке службе јавних прихода 14. октобар 2002. године
Обавештење о разврставању према Закону о класификацији делатности од 13. августа 2018. године

Завод за проучавање културног развитка је установа културе која се бави научним, развојним и примењеним истраживањима, израдом студија и анализа у области социологије културе и културне политике, прикупљајући информације и документацију о култури, уметности и медијима у земљи и иностранству. Завод има право да своје програме валоризује и верификује на домаћем и страном тржишту.

ДЕЛАТНОСТ ЗАВОДА

Да би обезбеђивао остваривање општег интереса у области културе Завод обавља следеће делатности:

1. претежна делатност – истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
2. истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
3. обрада података, хостинг и сл.
4. остало образовање,
5. делатност комуникација и односа са јавношћу,
6. издавање књига,
7. издавање часописа и периодичних издања.

Од 1968. године Завод издаје часопис КУЛТУРА посвећен социологији културе и културној политици.

УПРАВНИ ОДБОР

Решењeм Владе РС о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за проучавање културног развитка, 24 Број: 119-9948/2016 од 29.12.2016. године
У УО Завода именују се:
1. за председника: Драган Мраовић, књижевник из Београда;
2. за чланове:
– Вук Ршумовић, дипл. драматург из Београда,
– в.д. члана, др Љиљана Рогач Мијатовић, виши научни сарадник, заменик директора Института за позориште, филм, радио и телевизију Факултета драмских уметности Универзитета уметности у Београду,
– в.д. члана, проф. др Љиљана Мркић Поповић, редовни професор Факултета драмских уметности Универзитета уметности у Београду.
– др Маша Вукановић, истраживач у Заводу за проучавање културног развитка

НАДЗОРНИ ОДБОР

Решењем Владе РС о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за проучавање културног развитка, 24 Број: 119-10278/2016 од 29.12.2016. године
У НО Завода именују се:
1. за председника: проф. др Владимир Познанић, редовни професор Факултета за економију, финансије и администрацију у Београду;
2. за чланoве:
– др Биљана Јокић, истраживач у Заводу за проучавање културног развитка

ПОСЛОВИ  /  ИЗВРШИОЦИ У ЗАВОДУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА

 

1.   ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛНЕ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – др Вук Вукићевић

ОДЕЉЕЊЕ ОПШТИХ ПОСЛОВА

2.    СЕКРЕТАР ЦЕНТРАЛНЕ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ / РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ОПШТИХ ПОСЛОВА – Данијела Обрадовић
3.    ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР – Марина Живановић
4.    РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА – Милан Томчић
5.    РЕФЕРЕНТ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА – Надежда Јовановић
6.    СЛУЖБЕНИК ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И МАРКЕТИНГ – Јелена Ђорђевић (на одређено време до повратка привремено одсутне запослене)
7.    ВОЗАЧ ВОЗИЛА „Б“ КАТЕГОРИЈЕ – Славиша Ранитовић
8.    ЧИСТАЧИЦА – Зора Рамић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊА

9.  КООРДИНАТОР ЗА ИСТРАЖИВАЊА КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА – РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ИСТРАЖИВАЊА – др Слободан Мрђа
10.  ИСТРАЖИВАЧ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА:
–  мр Драгана Мартиновић
–  др Маша Вукановић
–  мр Маја Тодоровић
–  Дејан Загорац
–  Маријана Миланков
–  Бојана Субашић
–  др Биљана Јокић
–  Богдана Опачић
–  др Ана Стојановић
11. ОРГАНИЗАТОР ИСТРАЖИВАЊА КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА:
–  Маја Маринковић
– др Владимир Коларић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ИНФОРМАТИЧКУ ОБРАДУ

12.    РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА – КООРДИНАТОР ДОКУМЕНТАЛИСТА  – Јелена Вујановић

А. ОДСЕК ЗА ДОКУМЕНТАЛНУ ОБРАДУ:
13.    ДОКУМЕНТАЛИСТА
–  Синиша Стефановић
–  Маријана Узуновски
– Славко Спасић (на одређено време због повећања обима посла)
– Душан Паучковић (на одређено време због повећања обима посла)
– Викторија Лукић (на одређено време због повећања обима посла)

Б. ОДСЕК ЗА ИНФОРМАТИЧКУ ОБРАДУ:
14.  УРЕДНИК ЗА УМЕТНИЧКУ-ИСТРАЖИВАЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
– Пеђа Пивљанин

24 ИЗВРШИЛАЦА на неодређено време
4 ИЗВРШИОЦА на одређено време