"> Нова публикација: ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЉУДСКИ РЕСУРСИ У КУЛТУРИ СРБИЈЕ | Завод за проучавање културног развитка

Нова публикација: ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЉУДСКИ РЕСУРСИ У КУЛТУРИ СРБИЈЕ

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЉУДСКИ РЕСУРСИ У КУЛТУРИ СРБИЈЕ
Тренутно стање и перспективе развоја информационог система Е-Култура
Београд, 2009.
Глобална комуникациона мрежа значајно је утицала и на проене у
начину комуникације међу институцијама културе, као и између институција
културе и јавности. Завод за проучавање културног развитка, као
истраживачка установа и документациони центар у области културе, у овом
процесу, заузео је двоструку улогу:
• обједињавање података о установама, удружењима, манифестацијама
и колонијама из области културе и развој електронских база
података – затечено стање 2001. године, када су ове активности
започете, било је веома неповољно (нису постојали валидни спискови
институција које је фи нансирало Министарство културе Републике Србије,
а евиденције не-буџетских ентитета биле су у великој мери неажурне
и неупотребљиве);
• успостављање континуираних истраживања у области ICT у култури, а
затим и у области људских ресурса – ICT опрему и оспособљеност
запослених за коришћење могућности које опрема нуди идентифи ковали
смо као кључне факторе у процесу унапређења стања у овој
области.
(из Увода)

Садржај:

 

УВОД стр.5

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У КУЛТУРИ стр.8
• Предмет истраживања
• Циљеви истраживања
• Метод и технике
• Одзив на анкету
• Информационе технологије – процена и потребе
• Запослени и коришћење информационих технологија
• Кључни налази од значаја за е-Културу

Е-КУЛТУРА стр.29
• Паралелни системи – интерна и Wеb база
• Класифи кација институција и структура података у бази
• Wеb презентација и Wеб адресар

ЗАКЉУЧАК стр.31