"> Културни ресурси округа Србије – град Нови Сад | Завод за проучавање културног развитка

Културни ресурси округа Србије – град Нови Сад

Аутор и координатор пројекта: Александар Лазаревић

Сарадници на пројекту: Маријана Миланков, Бојана Субашић, Маја Миличевић, мр Ана Стојановић, мр Ивана Радоњић, Вера Милановић, Мирјана Петровић, Ања Микић

Град Нови Сад обухваћен је истраживањем „Културне политике округа Србије“ које је Завод за проучавање културног развитка спровео током 2010. године. Заправо, радило се о наставку истраживања „Локалне културне политике“ из претходне године којим су обухваћене локалне самоуправе са статусом града, осим Новог Сада и Београда, док је истраживањем „Културне политике округа Србије“ проширено на локалне самоуправе са статусом општине и град Нови Сад.
Подаци прикупљени за град Нови Сад коришћени су у публикацији „Културни ресурси округа Србије“ у форми компаративног приказа општина и градова као окружних центара, па тако и Нови Сад као центар Јужнобачког округа.

Циљ истраживања

Следећи основну идеју наведених истраживања „оснаживање локалних културних капацитета, подршка процесу децентрализације у области културе и допринос дефинисању културне политике Србије“, истраживање везано за град Нови Сад је имало за циљ мапирање активних актера у култури овог града и њихових основних ресурса.

Методологија истраживања

Истраживањем је обухваћен период од 2007-2009. године. Мапирање основних ресурса актера у култури вршено је кроз упитнике који је био главни инструмент истраживања. Упитници се састоје из отворених и затворених питања и прилагођени су различитим актерима (музеји, галерије, библиотеке, архиви, позоришта, поливалентни центри, удружења и др). Додатне информације добијене су путем полуструктурисаних индивидуалних и групних интервјуа који су вођени са доносиоцима одлука на градском нивоу, представницима установа и удружења у култури. Укупно је обављено 30 индивидуалних интервјуа и један групни са представницима културно-уметничких друштава са територији града Новог Сада, што је допринело да се стекне јаснији увид у њихов рад.

Како је учешће у истраживању било на добровољној бази, тако сви контактирани актери уз различита образложења нису били спремни да попуне упитнике и да се одазову позиву на разговор. Они који су се одазвали, то су учинилни путем упитника, неки само кроз разговоре, а неки и путем упитника и разговора. Прикази актера базирани су на: писаним подацима добијеним попуњеним упитницима, подацима из разговора или са званичних интернет презентација оних актера који нису попунили упитник, а издвојили су време за разговар. Такође, како су упитници неједнако попуњени (неки делимично попуњени, тј. на поједина питања нису дати одговори), по потреби су прикази допуњавани информацијама са званичних интернет презентација установа културе и удружења у култури, што је и наведено позивањем на коришћену интернет локацију.

Структура публикације

Како Нови Сад има статус града, приказ града Новог Сада прати форму публикације „Културни ресурси градова Србије“ где је сваки град представљен понаособ заједно са својим актерима у култури који делују на његовој територији.Публикација се састоји из 3 поглавља – уводног дела, у коме су описани циљеви, методологија и структура публикације, поглавље посвећено основним подацима о граду Новом Саду и посебно Градској управи за културу у чијој надлежности је ресор културе на нивоу Града, а затим следи поглавље са приказима установа културе и удружења, базираних на текстуалном, табеларном и графичком представљању њихових основних ресурса: просторних, техничких, програмских, људских, финансијских, затим подацима о инвестиционим улагањима, потребама за будућим приоритетним инвестиционим улагањима, и проблемима које су актери навели да постоје у њиховом раду.

Повезаност истраживања са другим пројектима Завода

Ово истраживање компатибилно је са дугорочним пројектом Завода, е-Култура, електронске базе података којом се тежи обједињавање различитих врста информација које се тичу ресора културе наше земље, а доступна је на интернет локацији: http://www.e-kultura.net/. Због тога, ово истраживање остаје отворено за све актере, и оне који су у публикацији, и оне који нису, да помогну да подаци у бази буду ажурирани и употпуњени.

Овом приликом желимо да се захвалимо на сарадњи свима који су издвојили време за попуњавање упитника и састанке са истраживачима. 

Преузмите: Културна политика Нови Сад