"> Конкурс UNESCO – Међународног фонда за културну разноликост | Завод за проучавање културног развитка

Конкурс UNESCO – Међународног фонда за културну разноликост

Унеско (UNESCO) је објавио позив за пријаве за финансирање пројеката из средстава Међународног фонда за културну разноликост (у даљем тексту Фонд), који је формиран на основу члана 18. Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза (Унеско, 2005.)

Културна разноликост је један од кључних појмова на којима се темељи утицај културе у програмима одрживог друштвеног развоја, као и борба против негативних ефеката економске, технолошке и политичке глобализације. Овај појам такође афирмише културну политику базирану на поштовању људских права, промоцију интеркултурног дијалога, борбу против свих облика дискриминације, заштиту језика, културног наслеђа и културних израза мањинских народа, група и заједница, мултикултурализам и лингвистичку разноликост.

Сврха Фонда је промовисање одрживог развоја и смањење сиромаштва у земљама у развоју. Фонд подржава пројекте који имају за циљ да подстакну развој динамичног културног сектора, пре свега тако што ће омогућити увођење нових културних политика и културних индустрија, или јачање постојећих.

Фонд ће подржати програмe и пројекте који су дизајнирани да:
• Омогуће увођење културних политика које штите и промовишу разноликости културних израза и, по потреби, јачају одговарајућу институционалну инфраструктуру (термин „Институционална инфраструктура“ не би требало тумачити као објекте физичке изградње или обнове, већ у контексту менаџмента, људских ресурса, итд.)
• Ојачају постојеће културне индустрије;
• Подстичу стварање нових културних индустрија

У специфичним случајевима, Фонд ће подржати такве активности које имају за циљ заштиту културних израза од изумирања, оних који су угрожени, или којима је потребна хитна заштита, као и оних који обезбеђују могућности за изградњу капацитета.

Програми/пројекти који нису прихватљиви за аплицирање код Фонда су:
• они чији је циљ покриће дефицита, враћање дуга или плаћање камате
• односе се искључиво на продукцију културних израза
• односе се на активности физичке изградње/обнове објеката.

Позивамо све заинтересоване институције, владине и невладине организације, као и представнике рањивих и других друштвених група (жене и остале различите друштвене групе, укључујући особе које припадају мањинама и аутохтоне народе) да до 10 јуна 2012. пријаве своје пројекте на приложеном обрасцу и пошаљу на ivana.zecevic@kultura.gov.rs иmarijana.milankov@zaprokul.org.rs.

Захтеви се попуњавају на енглеском или француском језику у приложеном формулару у дигиталној форми (.doc file).

Формулар укључује следеће информације:
• кратак резиме програма / пројекта,
• нацрт пројекта (назив, циљеви, активности и очекивани резултати, укључујући културни и друштвени утицај, циљне групе)
• име и адреса лица или заступника који ће имати финансијску и административну одговорност за реализацију програма / пројекта,
• програм рада и временски оквир,
• детаљан буџет, укључујући и износ средстава који се тражи од Фонда, као и као и из других извора финансирања.
• информације које се односе на сличне пројекте који су раније били подржани од стране Унеска

Приликом попуњавања формулара треба имати у виду:
• Максимални износ за који се аплицира код Фонда за програме/пројекте је 100.000 америчких долара.
• Горе наведене критеријуме о томе коју врсту пројеката Фонд подржава
• Величина фонта требало би да буде 10 или већа, специјалне карактере и декоративне фонтове би требало избегавати.
• Структура буџета требало би да буде јасна и детаљна.
• Треба да постоји кохерентност између планираних активности, очекиваних резултата и буџета.
• Само и / или суфинансирање веома се охрабрује, и у том случају пожељно је приложи потврду у писаној форми.
• Ограничења по питању броја речи у пољима у формулару треба поштовати.
• Ако је планирана куповина опреме профактуре морају бити у прилогу.

Обавештење о пројектима/програмима који су успешно прошли на конкурсу уследиће у децембру 2012. Уговори и прве исплате за одобрене програме / пројекте обично следе три месеца после одлуке Комитета у децембру, односно у марту наредне године.

Све пристигле пријаве биће достављене на евалуацију Националној комисији за Унеско при Министарству спољних послова РС. Националне комисије су задужене да ураде преглед и оцену пристиглих пројеката, како би утврдиле да ли су пријављени пројекти релевантни, да ли испуњавају предметне приоритете, као и да испитају њихову одрживост. Национална комисија је у обавези да направи предселекцију пристиглих пројеката тако што ће предложити Фонду на разматрање максимално четири пројекта из Србије (максимално две апликације попуњене од стране институција и максимално две апликације невладиног сектора).
Након ове процедуре, изабрани пројекти ће бити прослеђени Секретаријату Унеска.

Детаљније информације могу се добити и на интернет адресиhttp://www.unesco.org/culture/en/diversity/convention.

За сва специфична питања око апликационог процеса, можете се директно обратити и Секретаријату Унеска на: IFCD.Convention2005@unesco.org