"> КОНКУРС 2015: Међународни фонд за културну разноликост | Завод за проучавање културног развитка

КОНКУРС 2015: Међународни фонд за културну разноликост

unesco2015.jpegУНЕСКО (UNESCO) је објавио 6. позив за финансирање пројеката из Међународног фонда за културну разноликост (у даљем тексту Фонд). Фонд је формиран на основу члана 18. Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза, која је усвојена на 33. Генералном заседању Организације уједињених нација за културу, науку и образовање 20. октобра 2005. године, а ступила на снагу 2007. године. До јануара 2015. године, 134 земље и Европска унија потписале су Конвенцију о заштити и унапређењу разноликости културних израза (Унеско 2005) (у даљем тексту Конвенција).

Конвенција представља међународни правни инструмент чији је циљ да уметницима, професионалцима у култури, практичарима и грађанима пружи могућност да креирају, производе, дистрибуирају и уживају у различитим културним добрима, услугама и активностима, укуључујући и сопствене.

Потписивањем Конвенције стране постписнице су се сагласиле са принципима једнаког приступа, отворености и баланса на међународном нивоу истовремено потврђујући своје право и одговорност за развој практичних политика и мера на националном нивоу које ће развити одржив и динамичан културни сектор. Ово треба остварити увођењем правних, финансијских и других инструмената културне политике, јачањем професионалних капацитета предузетника који раде у културним и креативним индустријама и оснаживањем организационих структура које имају директан ефекат на различите фазе ланца вредности, од стварања до продукције, дистрибуције и приступа различитим изворима културних израза. Конвенција такође обавезује владе да уведу практичне политике и мере које подстичу креативност, омогућавају уметницима приступ тржишту, и омогућавају доступност њихових производа јавности.
Конвенција препознаје допринос културних индустрија економском и друштвеном развоју, промовише интеграцију културе у одржив развој и охрабрује међународну сарадњу у циљу олакшавања мобилности уметника и размене културних добара и услуга.
Културна разноликост је један од кључних појмова на којима се темељи утицај културе у програмима одрживог друштвеног развоја, као и борба против негативних ефеката економске, технолошке и политичке глобализације. Овај појам такође афирмише културну политику базирану на поштовању људских права, промоцију интеркултурног дијалога, борбу против свих облика дискриминације, заштиту језика, културног наслеђа и културних израза мањинских народа, група и заједница, мултикултуралност и језичку разноликост.

Циљеви и приоритети конкурса
Међународни фонд за културну разноликост подржава широк спектар активности – од изградње/јачања капацитета и културног мапирања, преко анализе практичних политика и њиховог развоја, до подршке предузетништву и јачању културних индустрија. Додатне информације о пројектима који су подржани од стране Фонда о њиховим достигнућима, могу се наћи у оквиру трећег издања брошуре Фонда на интернет страни (http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002311/231114E.pdf)

Конкурс
Избор пројеката који ће бити подржани од стране Фонда састоји се из две фазе: прва, пре-селекциони процес подразумева национални ниво и избор предлога пројеката од стране комисије која се формира посебно за ту прилику од стране надлежног министарства (Министарства културе и информисања) и Националне комисије за Унеско.
Комисије за избор пројеката су задужене да ураде преглед и оцену пристиглих пројеката, како би утврдиле да ли су пријављени пројекти релевантни, технички задовољавајући, да ли испуњавају предметне приоритете, као и да испитају њихову одрживост. Држава има право да кандидује максимално четири пројекта из Србије (највише две апликације попуњене од стране јавних институција и највише две апликације из цивилног сектора).По избору предлога пројеката комисија их шаље Секретаријату Унеска и тиме кандидује за коначну селекцију коју врши Унескова стручна комисија, односно панел експерата.

Како конкурисати
• 2015. година доноси новину у начину пријављивања пројеката за подршку Међународног фонда за културну разноликост. Наиме, креирана је интернет (on-line) платформа за пријаву предлога пројеката на коју се постављају (upload-ују) електронски попуњени апликациони формулари. У прилогу овог обавештења налази се детаљан Водич за приступање и начин попуњавања on-line aplikacije (Annotated Guide). Сваки апликант ће најпре морати да серегиструје за коришћење on-line платформе преко интернет адресе (link-a) доступне на 5. страни Водича (Annotated Guidehttp://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply/how-apply-ifcd, након чега добија лозинку путем које се пријављује на свој налог (account), односно на елекстронску апликацију (on-line application form) који затим попуњава према правилима добијеним у Водичу (Annotated Guide).
• Формулар попунити у електронској форми на енглеском језику.
• Обавезно потписати и датирати апликацију што је последњи корак у електронској форми на сајту за пријаву пројеката
• Обавезно електронски приложити документа (upload-овати) која доказују статус актера (потврда из Агенције за привредне регистре, статут организације/институције или извод из статута (уколико је исти преопширан). Сва документа потребно је приложити у оригиналу на српском, и документ преведен на енглески језик.

Критеријуми вредновања
Пријаве ће се оцењивати од стране панела међународних експерата на основу критеријума које је утврдио Међувладин комитет и Конференција чланица о коришћењу средстава Фонда.
Приликом попуњавања формулара треба имати у виду:
• Максимални износ за који се аплицира код Фонда за програме/пројекте је 100.000 америчких долара,
• Наведене критеријуме о томе коју врсту пројеката Фонд подржава,
• Ограничења по питању броја речи у пољима у формулару треба поштовати,
• Структура буџета требало би да буде јасна и детаљна
• Треба да постоји кохерентност између планираних активности, очекиваних резултата и буџета
• Суфинансирање и сопствени допринос пројекту (co/self-funding) није обавезно, али се изразито подржава као инструмент који обезбеђује одрживост пројекта, и у том случају пожељно је приложи потврду у писаној форми.

 

Позивамо све заинтересоване институције, владине и невладине организације да до 15. априла 2015. године (до поноћи) попуне електронску пријаву предлога пројеката
У сваком тренутку можете се обратити за помоћ и консултацију око попуњавања апликација Бојани Субашић (bojana.subasic@zaprokul.org.rs; тел: 011/2637 565) и Ивани Зечевић (ivana.zecevic@kultura.gov.rs); тел: 011/3398 908).
Консултације се могу обавити и лично заказивањем састанка на број телефона 011/2637 565, у Заводу за проучавање културног развитка, у Улици Риге од Фере 4, понедељком и петком од 14-16 часова.

Пријаве пристигле после наведеног датума неће бити узете у разматрање, као и оне чија документација није потпуна.
Резултати конкурса биће познати у децембру 2015. године, док ће се потписивање уговора за одобрене пројекте обавити у марту 2016. године.

Детаљније информације о Међународном фонду за културну разноликост могу се добити на интернет адреси https://en.unesco.org/creativity, као и информације о пројектима који су до сада подржани из Фонда у претходна три позива https://en.unesco.org/creativity/ifcd/project-profile

Текст Конвенције 2005. можете преузети са:https://en.unesco.org/creativity/convention/2005-convention/2005-convention-text, као и https://en.unesco.org/creativity/convention/2005-convention/operational-guidelines (оригинал) или на https://en.unesco.org/creativity/content/serbian-version-2005-convention-and-operational-guidelines-now-available-1 (текст Конвенције са оперативним смерницама на српском језику)

За сва специфична питања у вези са конкурсом, можете се директно обратити и Секретаријату УНЕСКО на: ifcd.convention2005@unesco.org