"> Едукација за развој културног туризма (Оживљавање културног наслеђа за потребе културног туризма) | Завод за проучавање културног развитка

Едукација за развој културног туризма (Оживљавање културног наслеђа за потребе културног туризма)

Руководилац пројекта: Маја Тодоровић

Опис пројекта

Бројни културни ресурси Србије као што су: материјална и духовна културна баштина, савремена уметничка продукција и културне манифестације представљају потенцијалну вредност која може послужити као базична основа за развој туризма. Укључивањем културне баштине у понуду културног туризма стварају се услови за њену бољу промоцију и очување, а то истовремено доприноси економској орживости сектора културе. Стратегија развоја туризма Србије, као и други стратешки документи регионалног/локалног карактера, указују да култура Србије чини значајан туристички потенцијал, али да она још увек није активирана и на адекватан начин интегрисана у туристичку понуду.
Резултати истраживања, која су спроведена кроз пројекате Завод за проучавање културног развитка (Реедукација за културни туризам, Локалне културне политике, е-Култура), указали су да је кључни разлог таквог стања недостатак знања и практичних вештина за креирање културно-туристичких производа и одсуство сарадње сектора културе и туризма. Имајући то у виду покренули смо пројекат Едукација за развој културног туризма (Оживљавање културне баштине за потребе културног туризма) који би се реализовао током 2009. године, а чији је циљ да кроз заједничку едукацију повеже сектор културе и туризма, подстакне партнерске односе и пренесе потребна знања за стварање атрактивне туристичке понуде засноване на вредностима културне баштине Србије. Пројекат ће се реализовати кроз едукативне тематске семинаре и радионице које ће водити еминентни стручњаци из области културе и туризма. Едукацијом ће бити обухваћено 20 полазника, представника сектора културе и туризма из три пилот општине Србије (Лозница, Ваљево, Шабац), који у својим срединама имају потенцијале и иницијативе за развој културног туризма. Овај пројекат представља пилот фазу, а у наредним фазама пројекта исти едукативни модел би се имплементирао на већи број актера из културе и туризма.

Циљна група:

Запослени у секторима културе и туризма

Проблеми: Препреке за развој културног туризма

Културни ресурси Србије поред бројних вредности и потенцијала нису претворени у осмишљене и добро промовисане културно туристичке производе. Културна баштина није интерпретирана, оживљена садржајима за понуду посетиоцима, често је турститички недоступна док институције културе немају развијене стратегије маркетинга и политике рада са публиком. Туризам културу најчешће третира као ресорну основу, представљајући искључиво кроз туристичке брошуре без стартегије паковања осмишљених културно-туристичких производа. У истраживањима која су до сада спроведена, а која су укључивала анализу људских ресурса за развој културног туризма, уочени су бројни недостаци у едукацији главних носилаца културно-туристичког развоја.

Идентификовани проблеми:

1. низак ниво знања и свести о вредности културног добра међу туристичким радницима
2. низак ниво знања о менаџменту у култури, укључујући и маркетинг међу запосленима у култури
3. неразвијена свест о потреби интерсекторске сарадње
4. у оба сектора недостатак знања о креирању и управљању културно туристичким производима
5. у досадашнај дооедукација туристичких и културних радника није шире имплементиран модел заједничке едукације оба сектора

Начин превазилажења идентификованих проблема:

1. едукација запослених у култури и туризму (посебне и заједничке радионице)
2. примери успешних из земаља у окружењу (Хрватска, Словенија)
3. Стратегија за развој културног туризма

Општи и посебни циљеви пројекта

Општи циљ:

Повећање конкурентности туристичке понуде Србије кроз стварање предуслова развој аутентичних културно-туристичких производа на темељу вредности културне баштине
Посебни циљеви:

– подизање нивоа знања и практичних вештина потребних за креирање и управљање културно-туристичким производима међу запосленима у сектору културе и туризма
– развој свести о потреби интерсекторске сарадње
– подстицање партнерских односа културе и туризма
– мапирање добрих пројеката и иницијатива из области културног туризма

Корисници:

Руководиоци и стручни сарадници установа културе, представници туристичких организација и туристичких агенција из општина: Ваљево, Лозница; Шабац

Очекивани резултати пројекта:

– Продубљување знања и практичних вештина за креирање културно туристичких пројеката
– Већа свесност о потребама и могућностима сарадње културе и туризма
– Анимирање актера културе и туризма за иницирање и развој културно-туристичких пројеката и на основу њих нових производа у својим локалним срединама