"> 08. 02. 2017. Конкурс за избор директора Завода за проучавање културног развитка | Завод за проучавање културног развитка

08. 02. 2017. Конкурс за избор директора Завода за проучавање културног развитка

Текст конкурса за избор директора Завода за проучавање културног развитка:

На основу члана 35 Закона о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/2009 и 13/2016) и члана 22. и 23. Статута Завода за проучавање културног развитка дел. број 24. од 16.01.2017. године, и Одлуке Управног одбора бр. 4-32 од 17. јануара 2017. године
Управни одбор Завода за проучавање културног развитка расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА

1. Подаци о установи: Завод за проучавање културног развитка, Београд, ул. Риге од Фере бр. 4

2. Радно место: директор
Директор се именује на период од четири године.

3. За избор кандидата за директора Завода за проучавање културног развитка утврђени су следећи услови:
1) висока стручна спрема (да има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена-дипломске академске студије-мастер; специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године пожељно у областима друштвено-хуманистичких наука);
2) да има најмање пет година радног искуства у струци;
3) да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван/a за кривична дела која га/je чине недостојним/ом за обављање дужности директора;
4) активно знање једног светског језика;
5) држављанство Републике Србије;
6) општа здравствена способност.

4. Конкурсна документација треба да садржи:
1) предлог програма рада и развоја Завода за период од четири године (Образац модела може се преузети лично у просторијама Завода за проучавање културног развитка ул. Риге од Фере 4, радним данима од 11 до 14 часова или путем линка https://v1.zaprokul.org.rs/wp-content/uploads/2017/02/Obrazac-za-predlog-cetvorogodisnjeg-rada-i-razvoja_konkurs-za-direktora-Zaprokul.pdf);
2) оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
3) оверену фотокопију радне књижице, односно другог доказа о радном искуству (уговори, потврде и др.), из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство;
4) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима укључујући и списак објављених радова;
5) уверење да се против кандидата не води истрага и да против њега/ње није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
6) уверење да кандидат није правноснажно осуђиван/а (не старије од шест месеци);
7) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
8) извод из матичне књиге рођених;
9) фотокопију личне карте;
10) доказ о знању светског језика (диплома факултета, потврда о положеном испиту на студијама или уверење – потврда референтне акредитоване установе нпр. ДЕЛФ, ТОЕФЛ итд.);
11) доказ о здравственој способности (лекарско уверење не старије од шест месеци).

5. Приликом избора кандидата Управни одбор Завода ће посебно узети у обзир испуњеност следећих услова:
1) да кандидат познаје пословање установа културе;
2) да кандидат поседује руководеће искуство на пословима у области културе;
3) да кандидат познаје методологију истраживања у друштвеним и хуманистичким наукама;
4) квалитет предложеног програма рада и развоја Завода, из поднете конкурсне документације.

6. Пријаве за конкурс и потребна документација у штампаној и електронској форми (ЦД) достављају се у затвореним ковертама на адресу: Завод за проучавање културног развитка, Риге од Фере 4, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс – избор директора Завода за проучавање културног развитка“.

7. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса односно до 22. фебруара 2017. године.

8. Управни одбор ће прегледати све благовремено приспеле пријаве а разматрати само потпуне пријаве. Под благовременим пријавама се подразумевају све оне пристигле у року од 15 дана од истека рока за пријем пријава, односно до 22. фебруара 2017. године. Под потпуним пријавама се подразумевају оне са комплетним доказима траженим у оквиру конкурсне документације.

9. Управни одбор ће спровести интервјуе са кандидатима који су благовремено поднели потпуну документацију у року од 15 дана по окончању дана за пријем пријава.

10. Текст конкурса као и достављене пријаве и документација кандидата биће доступни јавности путем сајта Завода за проучавање културног развитка, www.zaprokul.org.rs

11. Управни одбор ће у року од 15 дана од обављених разговора са кандидатима, односно 30 дана од дана завршетка конкурса предлог листе кандидата са образложењима доставити надлежном Министарству културе и информисања.

Напомена: Предлог рада и развоја Завода за проучавање културног развитка према моделу доступном на сајту Завода https://v1.zaprokul.org.rs/wp-content/uploads/2017/02/Obrazac-za-predlog-cetvorogodisnjeg-rada-i-razvoja_konkurs-za-direktora-Zaprokul.pdf не сме бити дужи од пет страна, фонт: Times New Roman (или одговарајући Open Type font), величина слова: 12, проред (paragraph: Multiple at 1.15)